Zakres działalności

 • Czym się zajmujemy?- Diagnoza, terapia, poradnictwo…

  196DIAGNOZA i TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

    

  Diagnostyczne badania psychologiczne oferujemy dzieciom już od 2 i 3-go roku życia. Profesjonalna ocena rozwoju jest punktem wyjścia w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udzielamy rodzicom szczegółowych wskazówek dotyczących wspomagania i stymulowania osłabionych funkcji intelektualnych i emocjonalnych.   Każdy kontakt rodziców z psychologiem oparty jest na relacji pomagania. Zaniepokojeni rodzice oczekują od psychologa fachowej porady w sprawie dziecka, często również sami wymagają wsparcia emocjonalnego.   Proponujemy szeroki zakres usług psychologicznych, z których mogą korzystać zarówno rodzice, dzieci i młodzież we wszystkich grupach wiekowych. Po wstępnej rozmowie z pacjentem przeprowadzamy także pełne badania inteligencji i osobowości. Udzielamy specjalistycznych porad indywidualnych na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych. Oferujemy również indywidualną rozmowę z psychologiem w sytuacjach, gdy nie jest konieczne przeprowadzenie badań diagnostycznych. Proponujemy wtedy cykliczne, indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Program terapeutyczny opracowywany jest indywidualnie. Praca terapeutyczna jest na założeniach systemowej terapii rodzin i ma na celu między innymi:

   

   

   

   

 • - wspomaganie funkcji wychowawczych rodziców (akceptacja dziecka. akceptacja samego siebie w kontaktach z dzieckiem), zwłaszcza tych, którzy wychowują dziecko z dysfunkcją rozwojową,
 • - dostarczenie wzmocnień pozytywnych, samoakceptacji(praca nad „mocnymi” stronami osobowości),
 • - poprawę komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, które przeżywają trudności okresu dojrzewania,
 • - wsparcie emocjonalne dla rodziców i dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym czy znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
 • - poprawę funkcjonowania dziecka w grupie klasowej i radzenie sobie w sytuacjach szkolnych,
 • - pomoc dla młodzieży w wypracowaniu dla metod radzenia sobie ze stresem, obniżenie poziomu lęku poprzez techniki relaksacyjne, autoanalizę, konkretne techniki samopoznania itp.
 • Wykonujemy również badania diagnostyczne i konsultacje dzieci skierowanych z takich placówek służby zdrowia, które nie zatrudniają psychologa. Z tych instytucji kierowane są do nas dzieci ze schorzeniami somatycznymi i psychosomatycznymi, wśród których większość stanowią nerwice wegetatywne i zaburzenia lękowe.
 •    Współpracujemy również z Miejską Komendą Policji w Nowej Dębie, biorąc udział w przesłuchaniach z udziałem nieletnich. W razie potrzeby wykonujemy badania psychologiczne i formułujemy opinie dla potrzeb sądu.
 •  Prowadzimy również działalność edukacyjną dla rodziców w zakresie prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, najczęściej spotykanych trudności emocjonalnych, i sposobu oddziaływań wychowawczych. Tematyka ta jest rozwijana w czasie pogadanek dla rodziców na terenie szkół.
 • Psychologowie prowadzą również zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich. Organizowane są zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, mających na celu rozwój osobowości i umiejętności społecznych. Wykorzystujemy metody pobudzające aktywność uczniów. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Osoby odpowiedzialne:

mgr Barabara Bunio

mgr Urszula Sudoł

821

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Diagnozą pedagogiczną obejmujemy dzieci od najmłodszego wieku. Wszelkie niepokojące rodziców i nauczycieli objawy mogą skonsultować w naszej poradni.

Badanie diagnostyczne pozwala na określenie, przyczyn trudności, a także umożliwia opracowanie programu pomocy i terapii.

Trafiają do nas dzieci wszechstronnie uzdolnione, dla których wydajemy opinie w sprawie przyspieszenia obowiązku szkolnego lub dotyczące realizacji indywidualnego toku lub programu nauki. Jednak większość uczniów zgłoszonych jest z powodu z trudności dydaktycznych. Analizujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych i opracowujemy sposoby ich przezwyciężania.

W przypadku, gdy dziecko przejawia dysharmonie rozwojowe, jednorazowa porada nie jest wystarczająca. Zalecamy uczestnictwo w zajęciach kompensacyjne – korekcyjnych lub w zajęciach wyrównawczych organizowanych na terenie szkoły lub poradni.

Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi uczęszczają do szkół masowych i przeważnie stawia się im takie same wymagania jak wszystkim innym dzieciom, a przecież wymagają indywidualnej pomocy i dostosowania wymagań programowych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Staramy się, aby nasza oferta pomocy była na tyle rozbudowana, by mogła zapewnić kompleksową opiekę nad dzieckiem. Dlatego rodzice moją możliwość skorzystania z konsultacji lub z poradnictwa wychowawczego.

Celem ujednolicenia form pomocy uczniom, uczestniczymy w szkoleniach, radach pedagogicznych na terenie szkół. Staramy się zainteresować środowisko nauczycieli wypracowanym przez nas modelem pracy i sposobem myślenia o pomaganiu w rozwoju dzieciom i ich rodzicom. Utrzymujemy stały kontakt z pedagogami szkolnymi, nauczycielami i wychowawcami. Służymy informacjami i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi postępowania z dziećmi w trakcie zajęć lekcyjnych i wyrównawczych w szkole.

 Osoby odpowiedzialne:
mgr Ewa Szczepan
mgr Katarzyna Tadra
mgr Anna Domagala
 

 

untitled-1DIAGNOZA l TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

 

 

Badania pokazują, że aż 30 – 38% dzieci doświadczających trudności w szkole, to dzieci z wadami wymowy. Prawie wszystkie napotykają trudności w nauce czytania i pisania – czytają i piszą tak, jak mówią. Dzieje się tak najczęściej, gdy wymowa tych głosek nie jest jeszcze dobrze utrwalona.

            Mowa pisana jest procesem wtórnym do mowy fonicznej. Pewne zjawiska dotyczące systemu językowego odzwierciedlają się bardziej w piśmie niż w mowie, dlatego niektóre dzieci po zakończeniu terapii logopedycznej piszą z błędami odzwierciedlającymi wyrównaną już wadę wymowy. Aby zatem ułatwić dzieciom start szkolny, należy wcześniej objąć opieką logopedyczną te dzieci, które u progu nauki szkolnej nie nabyły jeszcze sprawności artykulacyjnej.

            Należy zapewnić właściwą opiekę logopedyczną każdemu dziecku, zwłaszcza gdy rozwój tak ważnej funkcji poznawczej, jaką jest mowa, ulega opóźnieniu lub zaburzeniu.

            Dzieci, które trafiają do naszej poradni diagnozowane są w zakresie: słuchu fonemowego, sprawności narządów artykulacyjnych, realizacji danej głoski w wyrazach w różnych pozycjach: nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Sprawdzamy także nastawienie głosu, proces oddychania, tempo mowy i intonację. Ważną informacja o rozwoju dziecka jest umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i składniowym oraz umiejętności czytania ( u dzieci w wieku szkolnych).

            Postępowanie diagnostyczne pozwala nam ustalić, jakie głoski są zniekształcone, substytuowane (zastępowane innymi), a których brak w wypowiedziach. Opierając się na diagnozie, programujemy terapię.

            Wady wymowy określane są w terminologii logopedycznej i foniatrycznej mianem dyslalii i są symptomem zaburzenia rozwoju mowy, dotyczącym tylko jednego aspektu języka, a mianowicie strony artykulacyjnej. Trudności artykulacyjne znacznie zmniejszają zrozumienie wymowy dziecka. Najczęściej spotykamy zaburzenie mowy, jakim jest dyslalia, czyli nieprawidłowa wymowa pojedynczego lub kilku głosek.

            Problemy z prawidłowa realizacja głosek moa być spowodowane przez zaburzenia słuchu fonemowego, powodujące trudności audytywnym (słuchowym) ujmowaniu dźwięków; obniżony poziom inteligencji; anatomiczne uszkodzenie obwodowych organów mowy (przede wszystkim anomalie w zakresie uzębienia – wady zgryzu, krótkie wędzidełko, stan podniebienia); słabą sprawność narządów mowy.

            W naszej placówce logopedzi prowadzą terapię logopedyczną dla osób z następującymi zaburzeniami mowy:

- dyslalia;

- jąkanie –zaburzenie płynności mowy;

- afazja – zaburzenia natury centralnej np. powstałych w wyniku wylewów;

- oligofazja – mowa osób z upośledzeniem umysłowym

- dyzartria – zaburzenie mowy powstałe na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy np. w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego;

- dyzglosja – zniekształcenie dźwięków mowy na skutek nieprawidłowości w budowie narządów mowy lub obniżonej słyszalności oraz prowadzą zajęcia z zakresu:

Prowadzimy także kształtowania mowy osób z niedosłuchem i osób niesłyszących po wszczepach implantu ślimakowego.

            Naszym zadaniem jest intensywna praca z dzieckiem, kształtowanie jego wymowy, poszerzanie zasobu słownikowego, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i składniowym.

            Prowadzimy badania przesiewowe w przedszkolach i młodszych klasach tzw. pilotaże logopedyczne, by jak najwcześniej rozpoznać problemy z mową. W wyniku tych wstępnych badań możemy wyodrębnić dzieci z wadami wymowy wymagającymi intensywnej, natychmiastowej pracy lub korekty wad zgryzu. Dzięki przesiewowym badaniom, możemy nawiązywać kontakty z nauczycielami i rodzicami, wyjaśniać przyczyny trudności oraz opracowywać formy postępowania logopedycznego i pedagogicznego.

            Pracując w poradni z dzieckiem, udzielamy wskazówek rodzicom, w jaki sposób powinni wykonywać ćwiczenia logopedyczne ze swoimi dziećmi. Z rodzicami spotykamy się także podczas prelekcji i pogadanek, których tematyka dotyczy rozwoju mowy dziecka.

Osoby odpowiedzialne:

mgr Edyta Kunicka

mgr Ewa Szczepan

mgr Ewa Jaworska

 • 0008szkolagifycity24hPOMOC UCZNIOM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

Do poradni zgłaszają się uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych z poważnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Najczęściej problemy dotyczą zarówno błędów ortograficznych, jak i strony graficznej pisma. Z tych powodów uczniowie wkładając wiele wysiłku w uczenie się – nie osiągają spodziewanych efektów. Najpoważniejsze trudności czekają ich w trakcie i sprawdzianów i egzaminów. Uczniom oferujemy szczegółowe badania diagnostycznej w poradni i zestawy ćwiczeń do wykonania w domu.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu obejmują trzy płaszczyzny zaburzeń:

- dysgrafia – zaburzenia strony graficznej pisma;

- dysortografia – trudności w pisaniu, przejawiające się w popełnianiu różnego typu błędów;

- dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu.

            Terminem używanym powszechnie na określenie powyższych zaburzeń jest dysleksja rozwojowa. W naszej poradni diagnozujemy oraz zajmujemy się terapią uczniów dyslektycznych.

            Trudności dyslektyczne, ujawniają się po rozpoczęciu nauki czytania i pisania. Jednakże, kiedy analizujemy wcześniejszy rozwój psychomotoryczny dzieci dyslektycznych zauważamy, że w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym motoryka oraz mowa tych dzieci rozwijały się zbyt wolno, natomiast w wieku przedszkolnym występowały oprócz wad wymowy także opóźniony rozwój percepcji i pamięci słuchowej (np. trudności z zapamiętywaniem piosenek, wierszy i rozumieniem słownych poleceń), opóźniony rozwój percepcji i pamięci wzrokowej (np. nieporadność w rysowaniu, problemy w konstruowaniu budowli z klocków), zaburzenia motoryki (np. trudności w opanowaniu czynności samoobsługowych i grafomotorycznych), opóźniony rozwój orientacji w schemacie ciała (mylenie stron i kierunków). Dlatego bardzo istotnym etapem diagnozy jest rozmowa z rodzicami dotycząca rozwoju dziecka. Symptomy te mogą wskazywać, że dziecko jest z tzw. grupy ryzyka dysleksji. Ważne jest wtedy objęcie wczesną pomocą logopedyczną oraz pedagogiczną ukierunkowaną na stymulację rozwoju zaburzonych i opóźnionych funkcji. Wczesne oddziaływanie pedagogiczne umożliwia lepszy start i naukę w szkole.

       Ważną rolę w usuwaniu przyczyn i skutków ma praca wyrównawcza na terenie domu. Dlatego współpracując z rodzicami udzielając wskazówek, oferujemy programy pracy, rozmawiamy o właściwym podejściu wychowawczym i staramy się wspierać rodzinę w tym działaniu. Rodzice otrzymują informację dotycząca sposobu usprawniania funkcji analizatorów, utrwalania poprawnej pisowni i usprawniania techniki czytania, ćwiczenia pamięć oraz usprawnia techniki uczenia się.

Badania psychologiczno – pedagogiczne oraz opinia nauczyciela – polonisty pomagają nam  rozpoznać, który z analizatorów funkcjonuje nieprawidłowo i jest przyczyną trudności dydaktycznych. W wyniku badania psychologicznego otrzymujemy informacje dotyczące rozwoju dziecka, jego sprawności intelektualnych. Pozwala nam to na właściwą ocenę funkcji odpowiadających za proces czytania i pisania, tj. percepcji i pamięci wzrokowej oraz słuchowej, motoryki, integracji percepcyjno – motorycznej, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, a także funkcji językowych. Natomiast w badaniu pedagogicznym rozpoznajemy postępy i trudności w uczeniu się, motywację i warunki uczenia się.

       Informacja o wyniku badań określa możliwości i ograniczenia psychomotoryczne oraz intelektualne dziecka, zawiera wskazania do pracy z dzieckiem. Pozwala to na tworzenie odpowiednich programów postępowania terapeutycznego.

Opinia dotycząca dysleksji rozwojowej upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do możliwości i ograniczeń ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym do indywidualnej oceny prac pisemnych ucznia.

            Diagnozując dzieci dochodzimy do przekonania, że bez naszej pomocy wielu młodych ludzi nie wykorzystałoby swoich możliwości kształcenia.

Osoby odpowiedzialne:

mgr Katarzyna Tadra

 mgr Anna Domagala

mgr Ewa Szczepan

 

 

 

 

8PORADNICTWO ZAWODOWE

Dziłalność poradni obejmuje również dział zawodoznawczy. Organizujemy spotkania warsztatowe w szkołach, mające na celu lepsze poznanie samych siebie. Pracujemy metodami aktywnymi, zwracając uwagę na przeciwwskazania zdrowotne, cechy charakteru, mocne strony osobowości, uzdolnienia i zainteresowania. Warsztaty umożliwiają podjęcie trafnych decyzji zawodowych. Forma spotkań jest bardzo atrakcyjna dla uczniów.

            Poradnictwo zawodowe rozwijamy szczególnie w klasach trzecich gimnazjum i końcowych klasach ponadgimnazjalnych. Pomoc ma na celu wspólne planowanie kariery zawodowej, określenie mocnych i słabych stron ucznia oraz preferencji zawodowych i realne możliwości wykonywania zawodu.

            System pomocy zawodoznawczej obejmuje również prelekcje i warsztaty dla rodziców oraz konsultacje dla nauczycieli. Pragniemy, by rodzice stali się ważnym ogniwem w edukacji swoich dzieci. Nawiązujemy stałą współpracę z wychowawcami klas.

            U przypadku, gdy uczniowie nie są zdecydowani co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej lub gdy rodzice nie potrafią im pomóc w tym wyborze, mogą skorzystać z indywidualnej porady zawodoznawczej i diagnozy na terenie poradni.

            Pomagamy uczniom, którzy nie dostali się do wybranej szkoły lub przerwali naukę. Szczególną opieką obejmujemy uczniów z problemami zdrowotnymi, w których przypadku istnieją poważne przeciwwskazania i ograniczenia zawodowe. Istotne jest to, aby pomóc uczniom i rodzicom dokonać właściwego wyboru, nie zwiększając ryzyka dla ich zdrowia ani zagrożenia dla innych osób.

Osoby odpowiedzialne:

 mgr Katarzyna Tadra 

 mgr Anna Domagala

 

 

 

 

dzieci581

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Poradnia oferuje również działalność profilaktyczną adresowaną dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków odurzających, wzrost aktów agresji, przestępczości czy niszczenia własnej kariery szkolnej potęgują niepokój ludzi dorosłych.

            Praca z dziećmi i młodzieżą uwzględnia stopień narażenia na dysfunkcje i wynikające z nich szkody. W populacji dzieci i młodzieży szkolnej najliczniejsza jest  grupa niskiego ryzyka, zwłaszcza w szkołach gimnazjalnych. Po wejściu w wiek dorastania niektórzy podejmują zachowanie ryzykowne stanowiąc grupę podwyższonego ryzyka.

            Całość oddziaływań profilaktycznych ujęta jest w sposób integralny. Obejmuje całego człowieka, wszystkie sfery rozwoju i koncentruje się na promowaniu haseł „Poczekaj do dorosłości”, „Masz na to czas” oraz „Wycofaj się, póki możesz”. Zajęcia, które prowadzimy mają atrakcyjną formę, gdyż wykorzystujemy w nich różnorodne metody aktywizujące oraz gry i zabawy dydaktyczne. Nasze spotkania służą budowaniu przekonań i systemu wartości młodych ludzi. Uczymy zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków, jak również bez przemocy.

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczą następujących aspektów :

1.      Komunikacja interpersonalna.

2.      Lepsze poznania i wyrażanie swoich emocji

3.      Umiejętność budowania adekwatnej samooceny.

4.      Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

5.      Umiejętność rozwiązywania kontaktów w sposób nieagresywny, przeciwdziałanie agresji i przemocy

6.      Umiejętność asertywnej odmowy.

7.      Konsekwencje użycia alkoholu i innych substancji uzależniających.

            Realizujemy programy profilaktyczne opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Instytut Matki i Dziecka itp. oraz własnego autorstwa. Tworzymy scenariusze zajęć dla potrzeb konkretnych środowisk.

            Poradnia bierze aktywny udział w kampaniach profilaktycznych organizowanych na terenie powiatu.

            Ogromną rolę w profilaktyce odgrywają rodzice. Dlatego prowadzimy w szkołach pogadanki i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Osoby odpowiedzialne:

mgr Katarzyna Tadra

mgr Ewa Monika Szczepan

praca132PORADNICTWO WYCHOWAWCZE

Współczesna rzeczywistość społeczna i ekonomiczna zainicjowała zmiany w zakresie form świadczonej pomocy psychologiczno i pedagogicznej.

            Zmienił się obraz współczesnej rodziny. Pojawiło się zjawisko eurosieroctwa. Często sąd rodzinny ingeruje w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

            Obecnie obserwuje się coraz więcej dzieci mających problemy emocjonalne i problemy z zachowaniem. Do poradni zgłaszają się coraz częściej rodzice szukający pomocy dla dziecka i dla siebie. Nauczyciele zgłaszają problemy wychowawcze i edukacyjne.

            Poradnictwo jest potrzebne ludziom we wszystkich obszarach ich aktywności, na całej drodze do indywidualnego rozwoju; wspomaga, podtrzymuje, wspiera rozwój, przyjmując w zależności od sytuacji charakter działań naprawczych bądź profilaktycznych.

Poradnictwo wychowawcze ma na uwadze prawidłowe funkcjonowanie rodziny w zakresie wychowania dzieci. Obejmuje pomoc udzielaną dzieciom jak i rodzicom, koncentrując się głównie wokół spraw wychowawczych. Można do nich zaliczyć: trudności podczas wychowywania dzieci, postępowanie z dzieckiem upośledzonym w rozwoju lub z odchyleniami od normy rozwojowej, wychowanie dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

            Oferujemy rodzicom różne formy pomocy. Pedagog czy psycholog staje się dla rodziców mentorem, doradcą, pocieszycielem, wychowawcą i przewodnikiem. Wszystkich klientów poradni traktujemy z szacunkiem, zrozumieniem i empatią.

Osoba odpowiedzialna:

mgr Lidia Małobęcka-Puka