Relacja z konferencji

Konferencja powiatowa pt.”Uczeń zdolny”

W dniu 19.05.2009r w sali konferencyjnej restauracji „Dębianka” w Nowej Dębie odbyła się powiatowa konferencja pt. „Dziecko zdolne”. Konferencję zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Patronat objął Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Wacław Wróbel.

W konferencji wzięli udział: Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Jadwiga Trzpis i Pan Marek Zaleśny,Wice Starosta Pan Jacek Hynowski, zaproszeni dyrektorzy i pedagodzy z placówek oświatowych z terenu powiatu tarnobrzeskiego..

Pan Marek Zaleśny rozpoczynając konferencji, odczytał list Ministra Edukacji Narodowej. Następnie Dyrektor Poradni Pani Ewa Jaworska przedstawiła zebranym problematykę uczniów zdolnych z perspektywy poradni.

Kolejna cześć konferencji miała charakter szkoleniowy. Tematyka dotyczyłu rozwoju zdolności dziecka, a przedstawili ją pracownicy poradni. Pedagog Ewa Monika Szczepan przedstawiła prezentację pt. „Szkoła kuźnią talentów”, w której scharakteryzowała dziecko zdolne i jego możliwości rozwoju we współczesnej szkole. Zawarła w swoim wystąpieniu także wskazania dotyczące sposobu pracy z uczniem zdolnym.

Pedagog Lidia Małobęcka – Puka w swojej prezentacji pt. „Uczeń zdolny – nadzieja czy problem” starała się odpowiedzieć na pytania: czy twórczość jest zjawiskiem wyjątkowym zarezerwowanym dla nielicznych, czy też każdy uczeń we współczesnej szkole może być kreatywny. Przedstawiła zebranym możliwości rozwijania myślenia twórczego.

Psycholog Barbara Bunio zapoznała zebranych z koncepcją wielorakich inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na różnorodność uzdolnień dzieci.

Następnym zaproszonym przez poradnię prelegentem był Pan Dariusz Miziołek z  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Zapoznał uczestników konferencji z tematyką nieadekwatnych osiągnięć uczniów zdolnych. Wskazał na przyczyny ich niepowodzeń, które doświadczają pomimo dużego potencjału intelektualnego.

Następnie Pani Wizytator Jadwiga Trzpis omówiła aspekt prawny pracy z dzieckiem zdolnym w świetle przepisów oświatowych.

Bardzo interesującym punktem konferencji były wystąpienia nauczycieli i rodziców uczniów zdolnych. W ramach tzw. przykładów dobrych praktyk, nauczyciele z Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Panie Anetta Mrzygłód i Wioletta Stec – Kułacz zaprezentowały system wspierania uczniów zdolnych, który funkcjonuje w szkole oraz ciekawe prace wykonane przez uczniów zdolnych. Przedstawiony system został przyjęty z uznaniem przez wszystkich uczestników konferencji.

Z kolei wystąpili przedstawiciele rodziców uczniów zdolnych: Pani Agata Jarzębska (mama Ani uczennicy klasy drugiej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek Baranowie Sandomierskim – trzykrotnej laureatki olimpiad przedmiotowych) oraz Pani Renata Ordon (mama Piotrusia – ucznia klasy czwartej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Jadachach, który ze względu na posiadane wszechstronne wybitne zdolności umysłowe i twórcze jest podopiecznym Fundacji na Rzecz Dzieci). Obie Panie podzieliby się swoimi uwagami o radościach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wychowywanie dzieci zdolnych.

Zamykając konferencję pani Dyrektor PPP w Nowej Dębie Ewa Jaworska podziękowała wszystkim zaproszonym gościom, uczestnikom oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia tej konferencji:

  • Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego Panu Wacławowi Wróblowi za objęcie patronatem konferencji;
  • Wice Staroście Panu Jackowi Hynowskiemu, wizytatorom Pani Jadwidze Trzpies i Panu Markowi Zaleśnemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie Pani Janinie Lubera, Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Alinie Lis za współpracę i pomoc w organizacji;
  • Panu Dariuszowi Miziołkowi prelegentowi z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  • nauczycielom Zespołu Szkół i Placek w Baranowie Sandomierskim, Pani Anetcie Mrzygłód, Pani Wioletcie Stec – Kułacz, Pani Grażynie Stępień;
  • rodzicom Pani Agacie Jarzębskiej i Pani Renacie Ordon;
  • Panu Mariuszowi Wołoszowi z Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie za opracowanie szaty graficznej i informacyjnej konferencji;
  • uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie: Kamilowi Szypule, Kamilowi Ziębie i  Jarosławowi Wilkowi za obsługę sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego;
  • właścicielom Restauracji „Dębianka” za piękną oprawę konferencji .

Kończąc konferencję, Pani Ewa Jaworska życzyła wszystkim, aby byli wytrwali w odkrywaniu potencjalnych zdolności i cieszyli się sukcesem każdego dziecka, gdyż nie ma wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli.

Edyta Kunicka,

Lidia Małobęcka - Puka

Ewa Monika Szczepan