Dajmy szansę

DAJEMY SZANSĘ DZIECKU

POMOC LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Artykuł ukazał się w gazecie powiatowej pt. „Głos Powiatu Tarnobrzeskiego”, kwiecień 2001 nr 4 rok III, strona 19, wydawanej przez Starostwo Powiatowe Powiatu Tarnobrzeskiego.

W procesie porozumiewania się niezmiernie istotną rolę pełni mowa. Aktywność słowna jest jedną z najważniejszych form aktywności człowieka. Dzięki umiejętnościom mówienia i rozumienia dziecko poznaje świat, zdobywa informacje, uczy się wyrażać swoje uczucia i spostrzeżenia. Rozwój mowy ma ścisły związek z kształtowaniem się i rozwojem osobowości dziecka. Język jako narzędzie myślenia ukierunkowuje przebieg procesów umysłowych.

Obecnie zauważamy rosnącą wciąż liczbę dzieci, u których stwierdza się wadliwą wymowę. Wyróżnić możemy dwie grupy czynników powodujących niewłaściwą wymowę: zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Istnienie czynników zewnętrznych uwarunkowane jest środowiskowo. Kształtowanie się mowy ma ścisły związek z rozwojem społecznym i jest uzależnione od częstości i jakości kontaktów werbalnych z otoczeniem. Od najbliższego środowiska przede wszystkim zależy, na ile dziecko będzie doskonalić będzie wymowę, wzbogaci słownictwo, nauczy się prawidłowo stosować zasady gramatyczne i będzie właściwie operować melodią, rytmem i akcentem, czyli cechami prozodycznymi mowy charakterystycznymi dla danego języka. W przypadku zaniedbań środowiskowych, bądź braku właściwych wzorców do naśladowania następuje opóźnienie rozwoju mowy. W sytuacji występowania zaburzeń zewnątrzpochodnych wcześnie podjęte działania nad ich zlikwidowaniem dają dobre efekty.

Zaburzenia mowy uwarunkowane są także czynnikami wewnętrznymi, tzn. tkwiącymi w samym dziecku. Niektóre spośród nich są widoczne i łatwo je zdiagnozować, co pozwala logopedzie szybko uchwycić zależność pomiędzy ich istnieniem a występowaniem wad artykulacyjnych i tym samym dobrać odpowiedni program terapii.

 

Wadliwe realizacje głosek spowodowane mogą być: nieprawidłową budową narządów artykulacyjnych (np. anomalie natury ortodontycznej), małą sprawnością motoryczną artykulatora, uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających (porażenia), uszkodzeniem natury centralnej, zaburzeniami słuchu fonematycznego, nieprawidłowym funkcjonowaniem narządu słuchu lub głuchotą, zaburzeniami emocjonalnymi i upośledzeniem umysłowym.

Dla prawidłowego kształtowania się mowy istotne znaczenie ma funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego, a także sprawny narząd słuchu, dobry stan układu nerwowego, odpowiedni poziom rozwoju umysłowego i emocjonalnego, a także właściwe warunki środowiskowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych u dziecka utrudniających rozwój mowy, konieczna jest pomoc logopedyczna.

Specjalistyczną pomoc logopedy dla dzieci i młodzieży rodzice mogą uzyskać w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie (z gmin Nowa Dęba i Baranów Sandomierski) oraz w filii poradni w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 6 (z gmin Gorzyce i Grębów). W poradni zatrudnieni są logopedzi o specjalnościach, które umożliwiają prowadzenie terapii dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami: dyslalia, jąkanie, afazja (zaburzenia natury centralnej powstałe np. w wyniku wylewów), oligofazja (mowa osób z upośledzeniem umysłowym), dyzartria (zaburzenia spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego), dysglosja (nieprawidłowa mowa wynikająca z nieprawidłowości w budowie narządów mowy lub z obniżonej słyszalności) oraz dla osób z niedosłuchem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Dość duże zapotrzebowanie jest na terapię dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, bowiem na naszym terenie najbliższa placówka zajmująca się surdologopedią zlokalizowana jest w Rzeszowie. Prowadzone w naszej poradni zajęcia dla dzieci niedosłyszących i osób implantowanych, stanowią duże ułatwienie dla rodziców, ponieważ umożliwiają częste kontaktowanie się ze specjalistą. To zaś ma kluczowe znaczenie dla dzieci specjalnej troski, które wymagają intensywnego treningu słuchowego i stymulacji rozwoju słuchu oraz mowy.

 

Terminy wizyt i badań prosimy uzgadniać w sekretariacie Poradni w Nowej Dębie przy ul. Jana Pawła II 4, tel. 846-28-45 w godz. od 800 do 1500.

Ewa Monika Wołosz

       logopeda