Mów dziecku

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

/J. Korczak/

Artykuł ukazał się w gazecie powiatowej pt. „Głos Powiatu Tarnobrzeskiego”, kwiecień 2010 nr 20 rok XII, strona 9, wydawanej przez Starostwo Powiatowe Powiatu Tarnobrzeskiego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie jest placówką oświatową podlegającą Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu, zatrudniającą 11 pracowników. Jest to : 8 etatów specjalistycznych i 3 etaty administracji i obsługi. Zatrudnieni specjaliści to: psycholodzy – 2, pedagodzy 4 i logopedzi – 2 , którzy wykonują pracę diagnostyczną i terapeutyczną. Opieką objętych jest obecnie 10 292 dzieci z 62 placówek oświatowych. Są to szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne , szkoła specjalna , dom dziecka i przedszkola w czterech gminach: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów. Siedzibą poradni jest Nowa Dęba . W celu zwiększenia dostępności pracujemy także w punkcie filialnym w Tarnobrzegu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie jest placówką publiczną udzielającą dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz na wniosek przedszkola czy szkoły za zgodą opiekuna prawnego.

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży. Pomagamy uczniom w korzystaniu z możliwości edukacyjnych, jakie zapewnia im system szkolny. Pracujemy nad rozwiązywaniem problemów i trudności rozwojowych nasilających się na początku edukacji szkolnej oraz w okresie dorastania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie oferuje różnorodne formy pomocy dziecku i jego środowisku. Prowadzimy poradnictwo indywidualne dla dzieci i rodziców oraz poradnictwo grupowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

W naszej placówce prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń mowy. Prowadzimy terapię w zakresie dyslalii, jąkania, afazji, oligofazji, dyzartrii. Opieką obejmujemy również uczniów niedosłyszących.

Na pisemny wniosek rodziców do poradni zgłaszają się uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych z poważnymi trudnościami w nauce oraz ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu /dysleksja, dysortografia, dysgrafia/.Oferujemy szczegółowe badania diagnostyczne oraz zestawy ćwiczeń do pracy samokształceniowej.

Psychologowie w swej pracy wspomagają rozwój osobowości. Kształtują i utrwalają zachowania potrzebne do rozwoju i utrzymania zdrowia jednostki. Oferują pomoc w tzw. kryzysach rozwojowych lub w trudnościach przystosowawczych dzieci i młodzieży.

Po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/2010 odbywają się systematyczne spotkania pedagogów szkolnych z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Tematy spotkań są uzgadniane

i zgłaszane przez uczestników spotkań. Mają charakter szkoleniowy i superwizyjny.

W dziale doradztwo zawodowe, głównym celem jest pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów, podejmowaniu ważnych decyzji. Zachęcamy do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych wskazując na istotne czynniki decydujące o trafności swoich decyzji zawodowych. Poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe pomagają młodemu człowiekowi. Uczą samodzielnych decyzji w zgodzie z samym sobą, bez oderwania od społecznych realiów. Uwzględniają sytuację na rynku pracy.

Realizacja zadań z profilaktyki jest jednym z obszarów działania naszej poradni. Całość oddziaływań profilaktycznych ujęta jest w sposób integralny. Nasi specjaliści poszukują coraz efektywniejszych form uwzględniających potrzeby i współczesne tendencje w profilaktyce. W trakcie zajęć z uczniami rozwijane są umiejętności komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy, cyberprzemocy, profilaktyki uzależnień. Organizowane są różnorodne zajęcia psychoedukacyjne. Nasze spotkania z młodymi ludźmi służą budowaniu systemu wartości oraz rozmontowywaniu błędnych przekonań normatywnych.

Od roku funkcjonuje strona internetowa dotycząca działalności poradni /www.pppnd.eu/. Tam zamieszczane są niezbędne informacje, aktualności i druki dla rodziców /do pobrania/.

W swej pracy kierujemy się następującymi wartościami: odpowiedzialnością, uczciwością, troską o dziecko, rzetelnością, profesjonalizmem, empatią i otwartością na ludzi.

Słowa J. Korczaka są mottem do naszej pracy.

Anna Domagała

Katarzyna Tadra