KADRA

Pracownicy Pedagogiczni Poradni

W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

oraz lekarz – konsultant zespołu orzekającego.

———————————————————————-

Dyrektor Poradni

mgr EWA JAWORSKA do dnia 30.11.2017r.

p.o.Dyrektora Poradni

mgr EWA MONIKA SZCZEPAN od 01.12.2016r.do dnia 31.108.2017r.


————————————————————————————-

mgr BARBARA BUNIO

psycholog

————————————————————————————-

mgr ANNA DOMAGAŁA

pedagog, doradca zawodowy

————————————————————————————-

mgr EDYTA KUNICKA

pedagog, logpeda spec.afazjologia i surdologopedia

————————————————————————————-

mgr LIDIA MAŁOBĘCKA - PUKA

pedagog

specjalność: poradnictwo i pomoc psychologiczna

————————————————————————————-

mgr KATARZYNA TADRA

pedagog, doradca zawodow

spcjalność: integralną profilaktyka uzależnień

————————————————————————————-

mgr URSZULA SUDOŁ

psycholog

————————————————————————————-

mgr EWA MONIKA SZCZEPAN

pedagog, socjoterapeuta, logopeda spec.afazjologia i surdologopedia

specjalność: integralną profilaktyka uzależnień

————————————————————————————-

Anna Urbaniak

logopeda

Lek.med.ANNA KOSIOROWSKA

LEKARZ – KONSULTANT ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

————————————————————————————-

Pracownicy administracyjni

Sekretariat:

EWA LUBERA –  STARSZY REFERENT

————————————————————————————-

Księgowość:

ZOFIA MIGAS - KSIĘGOWA

————————————————————————————-