MISJA i WIZJA PORADNI

cy_bar1cy_bar 

MISJA

 

 

 PORADNI

 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

W

NOWEJ DĘBIE

 

 

 

 

“Każde dziecko

ma swoją szansę rozwoju”

 

 

 

 

  

cy_bar2 

W I Z J A

 

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W

NOWEJ DĘBIE

 

P o r a d n i a  j e s t  m i e j s c e m,

g d z i e  k a ż d e  d z i e c k o  o d k r y j e

s w o j e  m o ż l i w o ś c i  r o z w o j o w e

p o p r z e z :

 

 

         pracę pedagogów i psychologów, która nastawiona jest na wyszukiwa-nie u dzieci pozytywnych cech i możliwości bez względu na poziom rozwoju dziecka;

         opracowane metody i techniki pracy z dzieckiem oraz takie formy stymulacji rozwoju, które są odpowiednie do wieku i możliwości dziecka;

        uwzględnianie wszystkich aspektów rozwoju psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego;

         pomoc dziecku z problemami wspomagając jego rodzinę i przy zastosowaniu różnorodnych nowoczesnych technik i metod terapii;

       - współpracę ze szkołami, kładąc nacisk na wyszukiwanie i wskazywanie, że każde dziecko ma pozytywne cechy, mocne strony i możliwości, które należy pomóc mu rozwinąć. 
Tylko proces edukacyjny
oparty o pozytywne myślenie o dziecku

daje dobre efekty – pozwala rozwinąć dziecku to, co w nim najlepsze.

cy_bar5