Działania POZP

rodzinaPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie realizuje zadania zawarte w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W 2015r. Poradnia w ramach zadań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego zorganizowała różnorodne formy pomocy i wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Obejmowano diagnozą i indywidualną terapią pedagogiczną i psychologiczną dzieci i młodzież. Rozwiązywano problemy dotyczące stanów lękowych, zmian postaw zachowania, ADHD. Prowadzone były systematyczne zajęcia nad poprawą motywacji i koncentracji uwagi. Uczniowie z zaburzeniami zachowania otrzymali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowo prowadzono indywidualne porady dla rodziców na temat rozwiązywania problemów wychowawczych oraz zapobieganiu zaburzeniom i uzależnieniom. Zorganizowano grupę uczestniczącą w „Warsztatach dla dobrych rodziców”.

Nauczyciele i pedagodzy mieli możliwość konsultacji indywidualnych, które dotyczyły niepokojących objawów zauważanych wśród uczniów. Wspólnie z uczniami uczestniczyli w zajęciach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Na zajęciach z uczniami pracowano metodami warsztatowymi. Spotkania obejmowały następującą problematykę: radzenia sobie ze złością i agresją; poprawy relacji rówieśniczych; integracji; zapobieganiu uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz cyberprzemocy. Na zaproszenie szkół organizowano kampanie profilaktyczne we współpracy z Policją i Sanepid-em.

Przykładowa tematyka spotkań:

Dla uczniów:

„Jak być asertywnym a nie agresywnym”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

„Jak 5 palców jednej ręki”

„Grupa bawi, uczy i wspiera”

„Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”

Dla rodziców:

„Rola rodziny w profilaktyce uzależnień”

„Jak nauczyć dziecko rozsądnie korzystać z multimediów. Symptomy uzależnienia”

„Jak poprawić skuteczność wychowania dziecka nadpobudliwego”

„Rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Ponadto pracownicy Poradni uczestniczyli w pracach zespołów interdyscyplinarnych przy MOPS i GOPS podejmując działania wynikające z założonych niebieskich kart i pomocy rodzinie.

WSKAŹNIKI i EFEKTY DZIAŁAŃ w 2015r.

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

w Powiecie Tarnobrzeskim.

Cel 1

„Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”.

Realizacja celu obejmowała działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego w szkołach

Wskaźniki i efekty:

Liczba odbytych spotkań, prelekcji, konsultacji:

a) dla uczniów szkół wszystkich typów – razem: 33 (uczestniczyło ogółem ok. 756 osób)

b) dla rodziców uczniów szkół wszystkich typów – łącznie: 3 (uczestniczyło ok. 145 rodziców)

Cel 2

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Wskaźniki i efekty:

1) liczba programów korekcyjno-edukacyjnych – 29

2) liczba przeprowadzonych warsztatów dla uczniów – 14 (uczestniczyło ok. 168 osób)

3) liczba prelekcji dla rodziców – 5 (uczestniczyło ok. 139 osób)

4) liczba warsztatów dla nauczycieli – 2 (uczestniczyło 11 osób)

5) liczba szkoleń dla nauczycieli – 1 (uczestniczyło 17 osób)

6) zorganizowano cykliczne – 9 spotkań z pedagogami szkolnymi i nauczycielami (uczestniczyło 44 osoby)

Dodatkowo w ramach konsultacji w szkołach udzielono 19 porad dla rodziców na temat rozwiązywania problemów wychowawczych oraz zapobiegania zaburzeniom i uzależnieniom.

Opracowanie:

Katarzyna Tadra

h-line078