EWALUACJA zewnętrzna

Informacja o przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej

Informujemy, że w dniach od 7 lipca 2014r. do 30 lipca 2014r. była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ewaluacja prowadzona była w obszarach wymagań:

1. „Promowana jest wartość edukacji”

2. „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”

3. „Placówka w planowaniu pracz uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych”.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania palcówki w wyznaczonych obszarach. Ma na celu ustalenie poziomu spełnienia przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Placówka może spełniać te wymagania w na pięciu poziomach:

Poziom spełnienia

Stopień wypełnienia wymagania

przez placówkę

E

niski stopień

D

podstawowy stopień

C

średni stopień

B

wysoki stopień

A

bardzo wysoki stopień

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Alicja Żyrek i Pan Bogusław Zając przedstawili Radzie Pedagogicznej Poradni raport z ewaluacji problemowej.

Z całością raportu można będzie się zapoznać na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000547322145.pdf

Miło nam poinformować, że w badanych obszarach praca Poradni została wysoko oceniona

Wymaganie

będące przedmiotem analiz w Poradni

Stopień

wypełnienia wymagania

przez placówkę

Promowana jest wartość edukacji

B

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Placówka w planowaniu pracz uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych

A

Wnioski z ewaluacji (cytat)

1. Poradnia jest postrzegana przez jej klientów jako instytucja krzewiąca wiedzę o problemach psychologiczno – pedagogicznych i wyposażająca osoby korzystające z jej usług w kompetencje do radzenia sobie z nimi.

2. Poradnia – w ocenie uczestników badań – realizuje wiele skutecznych działań, których efektywności w istotnym wymiarze wynika z dobrej współpracy z licznymi instytucjami, organizacjami i osobami funkcjonującymi w lokalnym środowisku, a zajmującymi się wspieraniem rodzin, środowisk i osób dotkniętych rozmaitymi problemami społecznymi.

3. Poradnia w różnorodny sposób diagnozuje potrzeby i zasoby środowiska lokalnego, co pozwala na wzbogacenie oferty placówki na jej rozwój oraz rozwój osób i instytucji.

4. Pracownicy poradni dbają o profesjonalne wykonywanie zadań, wykorzystując w tym zakresie opinie osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z jej oferty oraz wyniki badań zewnętrznych i prowadzonych badań wewnętrznych, czego efektem jest wzrost liczby klientów korzystających z usług placówki.”

Serdecznie dziękujemy za udział w ewaluacji ankietowanym Rodzicom (klientom Poradni oraz Partnerom Poradni, którzy wdzieli udział w wywiadzie grupowym prowadzonym przez Wizytatorów:

- Panu Jerzemu Sudołowi - Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego;

- Pani Ewie Kędzierskiej – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnobrzegu;

- Pani Irenie Beacie Zając – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie;

- Pani Ewie Markiewicz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza w Nowej Dębie;

- Pani Jolancie Stydze – Dyrektorowi Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie;

- Pani Dorocie Obarze – pedagogowi szkolnemu Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza w Nowej Dębie;

- Pani Zofii Sudoł - pedagogowi szkolnemu Zespołu Szkół nr 2 im. E.Kwiatkowskiego w Nowej Dębie;

- Pani Katarzynie Halat – Żmudzie - pedagogowi szkolnemu Zespołu im. Kardynała S.Wyszyńskiego w Jadachach;

- Panu Mieczysławowi Nalepie – Komendantowi Straży Miejskiej w Nowej Dębie.

Wsparcie, jakie otrzymujemy i współpraca z Państwem jest nieoceniona, bo tylko razem możemy osiągać wysokie cele wychowawcze i dydaktyczne oraz udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dziękujemy także Państwu Wizytatorom za wytworzenie życzliwej atmosfery, która towarzyszyła przeprowadzonej kontroli.

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z oferty Poradni.

Wysoko ocenione udzielane przez nas usługi, satysfakcjonują nas i jeszcze bardziej motywują do dbania o jakość i skuteczność podejmowanych działań.

Dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie