WNIOSKI do Poradni


Uprzejmie informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY do POBRANIA dostępne są druki wniosków.

Przyjęcie do poradni możliwe jest tylko na podstawie tych druków.

Wypełnienie innych będzie wymagało powtórnego złożenia nowych wniosków

h-line077

Komunikat o ważności opinii

w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się.

1) Opinie wydane do 31.08.2011r. przez poradnie w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się są aktualne – ich ważność nie jest ograniczona w czasie.

- Opinie wydane w szkole podstawowej obowiązują na sprawdzian, egzamin gimnazjalny, maturalny i zawodowy.

- Opinie wydane w gimnazjum obowiązują na egzamin gimnazjalny, maturalny i zawodowy.

- Opinie wydane w szkole ponadgimnazjalnej obowiązują na egzamin maturalny i zawodowy.

2) Wnioski o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

należy składać do dyrektorów właściwych szkół.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)