Projekt unijny

h-line071?id=176384
http://ppp.nowadeba.ibip.pl/public/

h-line075

logo-projktu-unijnego1-1024x166

Informacja dotycząca projektu „Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim ”

Dyżur telefoniczny Koordynatora sieci współpracy  i samokształcenia

Informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących sieci współpracy i samokształcenia udziela Koordynator sieci współpracy  i samokształcenia Pani Anna Domagała telefon 603 655 080, e-mail: naczasiend@wp.pl.  Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00

Koordynator Projektu

Marcin Furtak

h-line076

logo-projktu-unijnego1-1024x166

ANEKS

DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim ”

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

§ 1

W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 1 i § 2 DEFINICJE pkt.2 dodatkowo wprowadza się zapis: „… realizowany jest przez Powiat Tarnobrzeski/Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Dębie w terminie od 01.08.2013 do 31.07.2015 r. na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00.173/12-00 zawartej w dniu 2 września 2013 r. oraz aneksu do umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00.173/12-01  zawartego w dniu 19 maja 2014r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia”.

2. W § 3 CEL PROJEKTU pkt. 2a otrzymuje brzmienie: podniesienie kompetencji 316 nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli z  powiatu tarnobrzeskiego w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie placówek w okresie do 30.06.2015 r.

3. W § 6 REKRUTACJA pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych:

a. 8 SzP i 5 G., w tym:

4 SzP i 3 G o wynikach egzaminów zewnętrznych powyżej średniej powiatowej za rok 2012,

4 SzP i 2 G o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej powiatowej za rok 2012.

b. 4 SzŚ w tym:

- 2 SzŚ posiadające najlepsze wyniki egzaminów końcowych za rok 2012,

- 2 SzŚ posiadające najsłabsze wyniki egzaminów końcowych za rok 2012.

c. 5P, w tym:

- 5P zatrudniających minimum 5 nauczycieli/-lek

d. 316 nauczycieli/-ek.

4. W § 8 ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pkt. 1c otrzymuje brzmienie:

uczestnictwa w badaniach  w formie: ankiet wejściowych i ankiet wyjściowych.

§ 2

1. Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na czasie-program wspierający rozwój szkół  w powiecie tarnobrzeskim” obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

Koordynator Projektu

h-line073

logo-projktu-unijnego1-1024x166

NOWE SPOJRZENIE NA SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

wypowiedzi zebrane

DYREKTORÓW ORAZ NAUCZYCIELI/-LEK –

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„NA CZASIE  - PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SZKÓŁ W POWIECIE TARNOBRZESKIM”

„Projekt wniósł w życie naszej szkoły wiele dobrego. Obserwujemy znaczną poprawę w zakresie komunikacji, co bezpośrednio wpływa na polepszenie relacji i podniesienie jakości pracy szkoły. Realizacja projektu ukazała nam wiele kwestii, które dotychczas znaliśmy w  teorii, teraz zaś możemy przekładać je na praktykę szkolną. Zajęcia zorganizowane w ramach realizacji projektu wskazały nam nowe, ciekawe rozwiązania, które staramy się adaptować”.

Dziękujemy zatem realizatorom projektu za pomocną dłoń oraz miłą i serdeczną atmosferę współpracy”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach

Jerzy Jóźwik


„Głównym założeniem udziału w projekcie „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”  było nabycie przez nauczycielki przedszkola umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych        i psychofizycznych dziecka oraz poznanie nowych metod pracy uwzględniających jego indywidualne potrzeby.

W ramach realizacji projektu zorganizowano szkolenia w formie:

- warsztatów na temat: „Wyciąganie prawidłowych wniosków  z przeprowadzonej diagnozy”; „Innowacyjne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nadpobudliwych  i zahamowanych”;

-  wykładów i konsultacji indywidualnych i grupowych dotyczących: potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym we współczesnym świecie,   zasad komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej: relacja nauczyciel-dziecko.

Realizacja wypracowanego w ramach projektu Rocznego Planu Wspomagania pozwoliła na opracowanie wniosków do istniejących diagnoz, opisie metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym, opisie metod pracy z dzieckiem zahamowanym, zamieszczeniu opracowanych materiałów na stronie internetowej przedszkola  i gazetkach tematycznych jako wskazówek dla rodziców, opracowaniu dwóch scenariuszy na temat innowacyjnych metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym  i zahamowanym.

Ponadto odbyły się zajęcia otwarte /koleżeńskie/ z wykorzystaniem poznanych metod oraz możliwością obserwacji, jak również konsultacje indywidualne  i grupowe ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji.

Po zakończeniu wdrażania Rocznych Planów Wspomagania  w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie należy stwierdzić, że wszyscy biorący w nim udział poszerzyli swoją wiedzę  w zakresie metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi   i zahamowanymi, oraz kompetencje  w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb dziecka i wyciągania wniosków z obserwacji i diagnozy pedagogicznej. To pomogło wyznaczyć kierunek dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej”.

Nauczycielki

Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie


„W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Hr. Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli w ramach uczestnictwa  w projekcie „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” wzięli udział w doskonaleniu na temat: „Ocenianie kształtujące”.

Podczas pracy tą metodą uzyskaliśmy widoczną poprawę w relacjach uczeń – nauczyciel. Stosując nauczanie kształtujące uczniowie brali sami odpowiedzialność za własny proces uczenia. Dzięki temu nauczyciel stawał się dla dzieci autorytetem, ale też i partnerem. Uczniowie byli wtedy bardziej otwarci, skłonni do dłuższych i szczerych wypowiedzi. Nie mieli oporów                               w analizowaniu swoich mocnych i słabych stron. Uważnie śledzili tok lekcji, zwracali uwagę  i analizowali swoje sukcesy i błędy. Uczestnicząc w tym projekcie nauczyciele mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji                           w przekazywaniu szeregu umiejętności, włączając w to motywacje do nauki, kreatywność i umiejętność współpracy.

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Hr. Stanisława Tarnowskiego

w Tarnowskiej Woli

h-line072

logo-projktu-unijnego1-1024x166

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu jest realizatorem projektu „Na czasie program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim, poprzez stworzenie do 2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie doskonalenie nauczycieli w 22 placówkach zlokalizowanych na obszarze powiatu tarnobrzeskiego: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Już w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 część placówek, która spełniła wymagania formalne i została zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzymuje wsparcie i uczestniczy  w realizacji działań. Są to:

Przedszkole Niepubliczne Krasnal w Nowej Dębie;

Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie;

Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Nowa Dębie;

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach;

Publiczne Przedszkole w Grębowie;

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Osetka w Gorzycach;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach;

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach;

Szkoła Podstawowa w Rozalinie;

Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Sokolnikach;

Szkoła Podstawowa im. hr. St. Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli;

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żupawie;

Kolejne 10 placówek, tj.  6 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne  otrzyma wsparcie w roku szk. 2014/15.

Za bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli oraz realizacją zadania odpowiedzialni są Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie w tym zakresie. W ramach projektu zaangażowano 3 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji: Marię Mazur – pedagoga, Renatę Ordon – psychologai Dorotę Zybała psychologa.

Proces doskonalenia w każdej placówce objętej wsparciem w ramach projektu odbywa się w 4 etapach.

I etap to diagnoza potrzeb danej placówki poprzez wywiady z dyrektorami, spotkania z radami pedagogicznymi oraz warsztaty diagnostyczno-rozwojowe. Na jej podstawie nauczyciele i Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji wypracowują Roczny Plan Wspomagania, który zawiera szczegółowy harmonogram realizacji zadań oraz dobór form doskonalenia dostosowanych do potrzeb danej placówki.

II etap to organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów i konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie. Taka forma wsparcia pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności  oraz zwiększa kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. Warsztaty zaplanowane w liczbie 15 godzin oraz wykłady i konsultacje zaplanowane w liczbie 12 godzin w każdej placówce objętej wsparciem prowadzone są przez ekspertów zewnętrznych z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

III etap realizacji zadania obejmuje wsparcie nauczycieli ze strony Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji przy wdrażaniu do praktyki szkolnej i przedszkolnej nabytych umiejętności. Odbywa się to poprzez cykliczne konsultacje indywidualne lub grupowe na terenie placówek objętych wsparciem.

IV etap to podsumowanie realizacji zadania, przygotowanie przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju edukacji  sprawozdania końcowego z realizacji Rocznego Planu wspomagania i rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dyrektor oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie   wspierają merytorycznie Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji  i pozostały personel projektu. Podczas organizowanych raz na kwartał  spotkań zespołu prowadzona jest superwizja realizowanych przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji zdań. W miesiącu grudniu 2013 r. zaproszono na konsultacje trenerów Ośrodka Rozwoju Edukacji: Panią Elżbietę Komarnicką i Pana Tadeusza Polańskiego.

W ramach projektu powstały także  2 sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsza sieć ukierunkowana jest na wsparcie pracy dyrektorów i jej tematyka dotyczy: „Roli dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. Druga sieć służy wsparciu nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych a jej tematyka to: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”.

Każda z sieci wyznacza własne cele oraz program działania. Tematy, nad którymi pracują poszczególne sieci są ustalane w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb i wybrane z katalogu 20 tematów zaproponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,  z ramienia którego realizowany jest niniejszy projekt.

Sieć współpracy i samokształcenia to:

-międzyszkolny zespół max. 25 nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia;

-platforma wzajemnego wsparcia szkół i przedszkoli i szansa na wymianę doświadczeń;

-forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami,
wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w przedszkolnej i szkolnej praktyce;

-również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Sieć współpracy i samokształcenia znajduje się na platformie ORE: doskonaleniewsieci.pl

Pracami każdej sieci kieruje koordynator sieci: Anna Domagała – pedagog.

Projekt jest działaniem innowacyjnym w zakresie  dokształcania nauczycieli. Każda szkoła i przedszkole samodzielnie wybiera problem/obszar do pracy, który jest  specyficzny dla danej placówki. Nauczyciele samodzielnie określają potrzeby w zakresie uzupełniania wiedzy, uczestniczą w szkoleniach, po których następuje część praktyczna tzn. wdrażanie nabytych umiejętności w praktyce szkolnej. Szkolenia są urozmaicone cateringiem z Dębianki.  Zespół projektowy: Marcin Furtak, Dominika Janik na bieżąco monitoruje poziom zadowolenia i satysfakcji uczestników z form otrzymanego wsparcia. Po pierwszym etapie realizacji projektu odczucia są więcej jak pozytywne.

„Uczestnictwo w projekcie „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” oceniamy pozytywnie. Projekt był bardzo potrzebny, daje wiele wskazówek do pracy z rodzicami. Chętnie weźmiemy udział  w przyszłości w podobnych projektach ORE. Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Zybała (SORE) i wszystkim wykładowcom, z którymi mieliśmy przyjemność pracować w czasie szkoleń” – wypowiedź nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach.

„Uczestnictwo w projekcie wzbogaci wiedzę nauczycieli. Poszerzenie wiadomości i wiedzy przyczyni się do efektywniejszej pracy, da możliwości szerszego rozwoju. Nowo poznane metody pozwolą nam lepiej poznać różnego rodzaju deficyty rozwojowe, ponieważ co roku zwiększa się liczba dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi”. Mariola Dębowska – nauczycielka Publicznego przedszkola w Grębowie.

„Udział w projekcie wskazał mi wiele pozytywnych rozwiązań napotkanych problemów w pracy z dziećmi. Dzięki niemu wzbogaciłam swój warsztat pracy, co wpłynęło na jej jakość.”  Anna Bednarz - nauczycielka Publicznego przedszkola w Grębowie.

„Udział w projekcie pozwolił mi wzbogacić wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z roku na rok liczba tych dzieci wzrasta. Zaprezentowane metody pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy okazują się skuteczne i warto je stosować by wspomagać rozwój dziecka i przygotowywać go do podjęcia nauki w szkole.”  Elżbieta Majdańska - nauczycielka Publicznego przedszkola w Grębowie.

„Uczestnictwo w projekcie „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” umożliwiło mi zapoznanie się z metodami przydatnymi w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Zastosowanie owych metod polepszyło  w znaczącym stopniu efekty mojej pracy z dzieckiem trudnym wychowawczo. Umożliwiło mi również przyswojenie i wykorzystanie ćwiczeń praktycznych w zakresie wspomagania rozwoju mowy.” Agnieszka Chmielowiec - nauczycielka Publicznego przedszkola w Grębowie.

„Warsztaty w ramach tego projektu wzbogaciły moją wiedze na temat dziecka z autyzmem. Podejmowane metody pracy pozwoliły mi bardziej poznać dziecko i wspierać go w rozwoju zgodnie z potrzebami, deficytami.” Halina Galek - nauczycielka Publicznego przedszkola w Grębowie.

Udział w projekcie „Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”  przynosi  wiele korzyści dla dyrektorów szkół i przedszkoli, zarówno  pod kątem planowania i organizowania rozwoju szkoły, wdrażania zmian związanych z realizacją polityki edukacyjnej państwa, jak i w pozostałym wymiarze, tj: :

-pomocy w pogłębieniu diagnozy potrzeb przedszkola i szkoły oraz wyborze priorytetów obszaru do ich rozwoju,

-pomocy w zaplanowaniu i organizowaniu doskonalenia nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami przedszkola i szkoły,

-ułatwieniu kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom,

-wymianę doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

Z kolei nauczyciele otrzymują kompleksową pomoc w pracy dydaktycznej i wychowawczej, która przejawia się w obszarach:

-pomocy we wdrażaniu do praktyki zmian wprowadzanych w oświacie,

-pomocy w zaplanowaniu i realizowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły,

-organizacji szkoleń i warsztatów bezpośrednio w szkole,

-pomocy i wsparciu w okresie wdrażania nabytych umiejętności,

-wymiany doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Szkołom i przedszkolom zostało i w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 zostanie udzielone wsparcie w określonych obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do placówek i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Realizacja projektu wpłynie także na integrację szkół w powiecie tarnobrzeskim, poprawę relacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami oraz podniesienie poziomu zadowolenia ucznia poprzez zastosowanie indywidualnych rozwiązań adekwatnych do jego problemów.

Zostanie także wzmocniona praca Samorządów lokalnych, oraz ich współpraca z placówkami oświatowymi dzięki  budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz kreowaniu polityki oświatowej.

Duże zaangażowania nauczycieli w  realizację zadań projektowych, aktywność na zajęciach, propozycje niekonwencjonalnych i twórczych rozwiązań  daje dużą satysfakcje autorom projektu.

h-line074

Dyżur telefoniczny Koordynatora sieci współpracy  i samokształcenia

Informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących sieci współpracy i samokształcenia udziela Koordynator sieci współpracy  i samokształcenia Pani Anna Domagała telefon 603 655 080, e-mail: naczasiend@wp.pl.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku

w godzinach od 12:00 do 18:00.h-line07logo-projktu-unijnego1-1024x166

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Informujemy, że dnia 30 września 2013 r. została zakończona rekrutacja do projektu „Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski/Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Nowej Dębie.

Lista szkół zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajdują się w zakładce

Informację opracował i zamieścił

Pan Marcin Furtak

Opublikowano w dniu 04.10.2013r.

h-line07

logo-projktu-unijnego1-1024x166

Uszczegółowienie do § 11 punkt 13 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„NA CZASIE – PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SZKÓŁ
W POWIECIE TARNOBRZE
SKIM”

Średni wynik w powiecie wynosi:

Szkoły podstawowe – 56,75% tj. 22,70 punktów,

Gimnazja – 57,40% tj. 19,33 punktów,

Szkoły średnie  – 59,34 % ( punkty nie występują )

Informację opracował i zamieścił

Pan Marcin Furtak

Opublikowano w dniu 26.09.2013r.

h-line07logo-projktu-unijnego1

Informacja dotycząca projektu „Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim ”

Dyżur telefoniczny Koordynatora sieci współpracy  i samokształcenia

Informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących sieci współpracy i samokształcenia udziela Koordynator sieci współpracy  i samokształcenia Pani Anna Domagała telefon 603 655 080, e-mail: naczasiend@wp.pl.  Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00

Informację opracował i zamieścił

Pan Marcin Furtak

Opublikowano w dniu 24.09.2013r.

h-line07

logo-projktu-unijnego1-1024x1662

logo-projktu-unijnego11Informujemy, że z dniem 18 września 2013 r. (środa) rusza REKRUTACJA do projektu „Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” realizowanego przez Powiat tarnobrzeski/Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Dębie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie zainteresowane Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie zapraszamy do składania wstępnych dokumentów rekrutacyjnych. Do pobrania w zakładce: DOKUMETY DO POBRANIA .

Rekrutacja do projektu trwa do 30.09.2013 r.

Uzyskanie dodatkowych informacji o rekrutacji do projektu jest możliwe pod nr. tel.696-945-677.

Informację opracował i zamieścił

Pan Marcin Furtak

Opublikowano w dniu 17.09.2013r.

h-line07

logo-projktu-unijnego1-1024x166

Projekt „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim jest realizowany przez Powiat Tarnobrzeski i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Dębie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

Obszar realizacji: powiat tarnobrzeski.

Grupę docelową projektu stanowią przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie zainteresowane udziałem w podniesieniu jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/-lek.

Doskonalenie odbywać się będzie poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Uczestnikami projektu będą: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie z obszaru powiatu tarnobrzeskiego.

W ramach uczestnictwa w projekcie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie uzyskają wsparcie w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli/-lek w oparciu o opracowanie Rocznych Planów Wspomagania.

Roczne Plany Wspomagania będą zawierać tematyki szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb poszczególnych placówek biorących udział w projekcie.

Opublikowano w dniu 14.08.2013r.