OFERTA PORADNI

Oferta pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

udzielanej przez PPP w Nowej Dębie

dzieci81. Diagnoza psychologiczna w zakresie:

rozwoju poznawczego

dysleksji i dyskalkulii

trudności w nauce

problemów emocjonalnych

problemów wychowawczych

dzieci9212. Diagnoza pedagogiczna w zakresie:

trudności dydaktycznych

trudności dyslektycznych

dyskalkulii

rozpoznawania preferencji zawodowych

rozpoznawania uzdolnień

1963. Działania terapeutyczne:

terapia psychologiczna

terapia logopedyczna (dyslalia, niedosłuch, afazja, oligofazja, rozszczepy itp.)

terapia pedagogiczna

wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców

terapia dziecka z moczeniem nocnym

terapia dziecka z ADHD

dzieci664. Zajęcia grupowe w klasach:

zajęcia z profilaktyki uzależnień

zajęcia zawodowzanwcze

zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

techniki uczenia się

rozwój kreatywnego myślenia

zajęcia z asertywności

grupy wsparcia dla dzieci zagrożonych uzależnieniem i zaburzeniami zachowania

wsparcie psychologiczne

rodzina15. Pomoc psychologiczna dla rodziców:

wsparcie psychologiczne

rozwijanie umiejętności wychowawczych

przeciwdziałanie przemocy domowej

interwencja kryzysowa

trauma pourazowa

anoreksja i bulimia

autyzm, zespół Aspergra

nadpobudliwość psychoruchowa

praca10826. Oferta dla nauczycieli :

grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

szkolenia

konsultacje

pomoc w tworzeniu IPET

wspomaganie szkół