Oferta PORADNI 2017/18

OFERTA

PORADNI    PSYCHOLOGICZNO _-  PEDAGOGICZNEJ

w  NOWEJ  DĘBIE

na rok szkolny 2017/2018

W ramach naszej pracy, poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną, odpowiadamy na potrzeby przedszkoli, szkół i instytucji. Realizacja proponowanych form dla uczniów, nauczycieli i rodziców jest nieodpłatna.

BEZPŁATNIE prowadzimy:

  • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,
  • przesiewowe badania słuchu i wzroku
  • indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych;
  • prelekcje, pogadanki, warsztaty dla rodziców;
  • szkoleniowe rady pedagogiczne;
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach punktów konsultacyjnych,
  • sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i przewodniczących zespołów wychowawczych,
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

Zainteresowane szkoły i przedszkola taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenia.

Proponujemy przeprowadzenie na terenie Państwa szkół i przedszkoli indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami w ramach punktów konsultacyjnych, w celu zwiększenia dostępności do specjalistów Poradni .

Jesteśmy  także otwarci na realizację zajęć zgodnie z potrzebami placówek niewymienionych w ofercie.

Serdecznie ZAPRASZAMY do współpracy!!

LP TEMATYKA FORMA OSOBY PROWADZĄCE

OFERTA dla NAUCZYCIELI

1. „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?” Debata

dla nauczycieli dzieci przedszkolnych

i w młodszym wieku szkolnym

pracownicy poradni
2. „I co z tym stresem? czyli konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacji stresowej” warsztaty, szkolenie Lidia Małobęcka – Puka
3. „Jestem nauczycielem ucznia z dysleksją. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach

Zapoznanie z patomechanizmami i objawami dysleksji, sposobami dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach oraz z ćwiczeniami przydatne w trakcie pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi

warsztaty, szkolenie Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

4. Opinie i orzeczenia jako źródła informacji w procesie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

W trakcie warsztatów prezentowane są sposoby dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy p-p, konstruowania IPET na podstawie dokumentów wydawanych przez poradnię

warsztaty, szkolenie Ewa Monika Szczepan
5. Dysleksja w kontekście rozporządzenia o organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły”diagnozowanie problemu

i pomoc uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w świetle rozporządzeń oświatowych

warsztaty, szkolenie Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

6. Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez poradnię. Interpretacja dokumentów i realizacja wskazań. warsztaty, szkolenie Ewa Monika Szczepan
7. Rozpoznawanie zdolności i rozbudzanie potencjału twórczego uczniaTechniki identyfikacji uczniów zdolnych. Budowanie Szkolnego Systemy Wspierania Uzdolnień. Elementy treningu twórczego myślenia na lekcjach. warsztaty, szkolenie Lidia Małobęcka – Puka

Ewa Monika Szczepan

8. Kreatywne sposoby rozwiązywania konfliktów szkolenie Lidia Małobęcka – Puka

Ewa Monika Szczepan

9. Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspergera szkolenie Barbara Bunio

Edyta Kunicka

10. „Jak pracować z uczniem autystycznym”. warsztaty, szkolenie Barbara Bunio

Edyta Kunicka

11. Szkolenie dotyczące dopalaczy i ich wpływu na organizm młodego człowieka szkolenie Katarzyna Tadra
12. Kreatywne motywowanie do działaniaćwiczenia z elementami treningu twórczości warsztaty Lidia Małobęcka – Puka
13. „Matematyka dla każdego?– czyli o dyskalkulii” – Symptomy dyskalkulią i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce matematyki warsztaty, szkolenie Ewa Monika Szczepan
14. Psychologiczne mechanizmy zachowań agresywnych. Przejawy i przyczyny agresji wśród uczniów. Sposoby radzenia sobie z agresywnym zachowaniem uczniów. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu przeciwdzialania agresji i interwencji w szkole. warsztaty, szkolenie Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

15. Dziecko nadpobudliwe w szkole. Behawioralna korekta zachowania. Metoda ABC. warsztaty, szkolenie Barbara Bunio
16. Jak zadbać o siebie, aby się nie wypalić – warsztat dla nauczycieli dot. wypalenia zawodowego warsztaty, szkolenie Lidia Małobęcka – Puka

Anna Domagała

17. Sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i przewodniczących zespołów wychowawczych sieć współpracy Anna Domagała - koordynator
18. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli konsultacje, superrewizja, szkolenie Lidia Małobęcka – Puka

OFERTA dla RODZICÓW

1. Warsztaty dla Dobrych Rodziców

- dla rodziców dzieci przejawiającymi trudne zachowania, np. ADHD

cykl 14 spotkań

2- godzinnych

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

2. „Jak rozmawiać z nastolatkiem” prelekcja Lidia Małobęcka – Puka
3. „Zasady dobrej komunikacji w rodzinie” warsztaty Lidia Małobęcka – Puka
4. „Dziecko niepełnosprawne” prelekcja Barbara Bunio

Edyta Kunicka

5. „Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym”. warsztaty Lidia Małobęcka – Puka
6. Decyzje zawodowe mojego dziecka warsztaty Katarzyna Tadra
7. „Jak budować relacje z dzieckiem w wieku adolescencji”. prelekcja Lidia Małobęcka – Puka
8. Rozwijanie umiejętności społecznych, sfery emocjonalnej i samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym”. prelekcja dla Rodziców dzieci przedszkolnych Barbara Bunio
9. „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją.”

Formy pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w nauce czytania i pisania oraz w matematyce.

warsztaty Ewa Monika Szczepan
10. Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci””. Czynniki sprzyjające rozwojowi uzdolnień. Symptomy trudności w nauce. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Oferta pomocy w poradni prelekcja Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

11. „Kryteria prawidłowego rozwoju dziecka w wieku sześciu lat”. Dojrzałość szkolna. Symptomy zaburzeń rozwoju funkcji psychomotorycznych. Metody stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. prelekcja Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

12. Problemy wychowawcze skuteczne sposoby ich rozwiązywania”. Dobór metod wychowawczych w zależności od wieku rozwojowego prelekcja Lidia Małobęcka – Puka

Barbara Bunio

13. Moje dziecko wybiera zawód”. warsztaty Katarzyna Tadra

Barbara Bunio

14. „Jak wychować szczęśliwe dzieci” warsztaty Katarzyna Tadra
15. „Razem w dorosłość” warsztaty Katarzyna Tadra
16. „Ja i moje dziecko w kontekście zagrożenia uzależnieniem” warsztaty Katarzyna Tadra
17. „Szkoły dla rodziców i wychowawców” - Rozwiązywanie problemów wychowawczych, poprawy relacji osobowych rodzice-dzieci prelekcja

warsztaty

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

18. „Jak zachęcić dziecko do współpracy.” warsztaty Ewa Monika Szczepan
19. „Jak wspierać dziecko z ADHD” warsztaty, szkolenie Barbara Bunio
20. „Problemu wieku dojrzewania” prelekcja Barbara Bunio

Lidia Małobęcka – Puka

Ewa Monika Szczepan

21. „Kluczowe zagrożenia współczesnej rodziny: przemoc, uzależnienia” prelekcja Lidia Małobęcka – Puka
22. „Alkohol a nastolatki” prelekcja Ewa Monika Szczepan
23. „Chroń dzieci przed internetowymi zagrożeniami” prelekcja Ewa Monika Szczepan
24. „Kiedy do logopedy” . Problematyka zaburzeń mowy i stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym prelekcja dla Rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów I etapu nauki Ewa Jaworska

Edyta Kunicka

Ewa Monika Szczepan

OFERTA dla UCZNIÓW

1. „Moja przyszłość – moja kariera warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjalnej i ostatniej klasy ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
2. „Fitness dla mózgu” zajęcia z twórczego myślenia – cykl 3 godzinny zajęć warsztatowych zajęcia dla wszystkich uczniów Ewa Monika Szczepan
3. „Puchate czy kolczaste? Rzecz o integracji i tolerancji – zajęcia warsztatowe warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Ewa Monika Szczepan
4. „Nauka? Ależ to proste!”- zajęcia warsztatowe warsztaty dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Lidia Małobęcka - Puka
5. Zgoda buduje – zajęcia warsztatowe poprawiające integrację i komunikację w grupie zajęcia dla wszystkich uczniów Katarzyna Tadra
6. „Zawodowa sprawa” warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
7. „Dopalacze? E - papierosy - to nie dla mnie!” warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
8. „Dobry wybór” warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjalnej i ostatniej klasy ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
9. „Bilans własnych predyspozycji”, warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjalnej i ostatniej klasy ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
10. „Planowanie kariery zawodowej” warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjalnej i ostatniej klasy ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
11. Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w planowaniu kariery szkolnej i w wyborze zawodu warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjalnej i ostatniej klasy ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra
12. Indywidualne porady zawodoznawcze uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Katarzyna Tadra

Anna Domagała

13. Moje mocne strony i zainteresowania a wybór zawodu warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkoły podstawowej Anna Domagała
14. Poznajemy interesujące zawody warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkoły podstawowej Anna Domagała
15. Jacy jesteśmy? – Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum Anna Domagała
16. „Cyberprzemoc – to boli” - zajęcia profilaktyczne. Celem jest wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych. Warsztaty dla uczniów klas

V – VII SP, klas gimnazjum, klas i ponadgimnazjlanych

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

17. Kreatywne motywowanie do działaniaćwiczenia z elementami treningu twórczości warsztaty Lidia Małobęcka – Puka
18. „Szybciej, lepiej, skuteczniej w tym samym czasie” - Techniki skutecznego uczenia się warsztaty Lidia Małobęcka – Puka
19. „Umiejętność przydatne w kontaktach z innym”. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, samopoznania, radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio

Lidia Małobęcka - Puka

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

20. Zajęcia profilaktyczne / alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze/ uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

21. „Niechciany dotyk” uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

22. „Moje ciało zasługuje na szacunek” uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

23. „Jak nie zagubić się w cyberprzestrzeni’ – zajęcia z wykorzystaniem scenariusza „Sieciaki” uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

Ewa Monika Szczepan
24. „Jak palce jednej ręki” – zajęcia integracyjne uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

25. „Agresja. Przemoc. Można inaczej” – zajęcia antyprzemocowe Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

26. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – realizacja programu antynikotynowego cykl spotkań warsztowych dla uczniów gimnazjum Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

27. Co to jest stress i jak sobie z nim radzić? uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio
28. Autoprezentacja - jak odkryć swoje atuty i pokazać sie z jak najlepszej strony uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio
29. Tworzenie norm klasowych uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio
30. Jestem asertywny, a nie agresywny uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio
31. Realizacja programu antynikotynowego

pt. „Nie pal przy mnie, proszę”

klasy I – III

szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan
32. Jestem dobrym kolegą, dobra koleżanką - zajęcia warsztatowe sprzyjające tworzeniu relacji z innymi. uczniowie szkół: podstawowej,

gimnazjum

Anna Domagała
33. Formy i sprawcy cyberprzemocy”, „Osoby doświadczające cyberprzemocy”, „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”. uczniowie klas

V- VII oraz gimnazjum

Anna Domagała

Barbara Bunio

34. „Co wiemy o miłości” uczniowie szkół:

gimnazjum,

ponadgimnazjalnej

Barbara Bunio
35. Program „Nie pal przy mnie proszę”. – cykl zajęć profilaktycznych uczniowie klas I – III szkoły podstawowej Ewa Monika Szczepan
36. Program antynikotynowy „Znajdź właściwe” – cykl zajęć profilaktycznych uczniowie klas gimnazjalnych i klasy VII szkoły podstawowej Ewa Monika Szczepan
37. „Rozwijamy się ciekawie w zabawie” - zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych Dzieci przedszkolne starszych grup Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

INNE FORMY

1. Konsultacje indywidualne na terenie szkół i przedszkoli dla rodziców i nauczycieli w ramach punku konsultacyjnego Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych

Nauczyciele

psycholodzy

pedagodzy

logopedzi

2. Badanie przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o Platformę Zmysłów Indywidulane badanie dla dzieci przedszkolnych i klasy I – III szkoły podstawowej Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

3. Przesiewowe badania logopedyczne Indywidualne badania dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym lub badania wraz z poradą dla rodziców Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

4. Przesiewowe badania pod kątem ryzyka dysleksji Indywidulane badania dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł