mar 6

JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE

A ROZWOJOWA NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA

Jąkanie to jedno z najbardziej złożonych zaburzeń mowy o trudnej do jednoznacznego określenia etiologii. Niewątpliwie zaburzenie to manifestuje się niepłynnością mówienia i wzbudza silne emocje zarówno u jąkającego się jak również jego rodziców ( czy inne osoby związane emocjonalnie) oraz rozmówców osoby jąkającej się.

Do gabinetu logopedy nie raz zgłaszają się rodzice „zaniepokojeni” zacinaniem się dziecka. Często są to rodzice dzieci przedszkolnych, gdyż to zwykle oni oraz rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym, są klientami poradni logopedycznych.

Wiek przedszkolny dziecka zawsze stwarza większe szanse wyrównania ewentualnych wad wymowy i wyeliminowania ich późniejszych konsekwencji. Również w przypadku jąkania daje większe szanse remisji. Równocześnie terapeutom nastręcza wielu trudności diagnostycznych ze względu na kształtujący się

jeszcze w tym okresie rozwój mowy dziecka.

Jeśli przyjmiemy, że o jąkaniu wczesnodziecięcym mówimy, gdy pojawiło się do siódmego roku życia ( ta granica wiekowa jest różna w różnych krajach) musimy pamiętać, że właśnie na ten okres rozwoju dziecka przypada kształtowanie się jego artykulacji, rozwój słownictwa (semantyka), nabywanie sprawności syntaktycznej (gramatyka, składnia, fleksja itp.).

Wymienione sprawności, oprócz samej intencji komunikacyjnej ( to, co dziecko chce powiedzieć) oraz motywacji ( chęci mówienia) są zaangażowane w formowanie wypowiedzi. To formowanie wypowiedzi obejmujące:

-motywację

-planowanie

-programowanie

-generowanie i równoczesną autokontrolę tego, co mówimy może być na każdym z wymienionych etapów zaburzone prowadząc do niepłynności mówienia. Podobnie manifestuje się brak odpowiednio płynnego przechodzenia między poszczególnymi etapami wypowiedzi.

Jak łatwo się zorientować płynność mówienia będzie mieć związek ze wzrostem kompetencji językowych.

Nie dziwi zatem niepokój rodziców dzieci przedszkolnych obserwujących u swoich dzieci:

-powtarzanie głosek, sylab, fragmentów wyrazów, fraz

-przeciąganie głosek

-pauzy, czyli momenty ciszy

-rewizje (poprawki) np.” To są, to jest auto”.

-embołofrazje czyli rozpoczynanie zdania od samogłoski a lub dźwięku pośredniego między e-y.

Należy zaznaczyć, że wymienione cechy są typowe dla rozwojowej niepłynności mówienia jak i dla patologicznej, czyli właśnie jąkania.

Rozwojowa niepłynność mówienia występuje w okresie intensywnego rozwoju systemu językowego i zmniejsza się wraz z jego doskonaleniem. Polega na zaburzeniu swobodnego przechodzenia między poszczególnymi ogniwami wypowiedzi. Łatwo tą trudność zaobserwować u dzieci 2-3 letnich, u których zaczynają pojawiać się zdania. Ta umiejętność zawarcia myśli w poprawny konstrukt gramatyczny może być na tyle trudna, że spowoduje przedłużanie wyrazów, zwłaszcza łączników (przyimków, spójników itp.), czy też poszczególnych członów wypowiedzi. Czasem podobne zachowania obserwujemy u dzieci, które po prostu nie wiedzą, co powiedzieć, ale mówią dalej. Rewizje to przecież nic innego jak bieżąca próba korekcji zauważonego błędu, jest to zatem przejaw kompetencji językowej.

Co zatem powinno zaniepokoić rodziców? W odróżnieniu od rozwojowej niepłynności mówienia dzieci z jąkaniem mają świadomość trudności z mówieniem, która zwykle powoduje, mniejsze poczucie kompetencji czy nawet lęk. O ile rozwojowa niepłynność mówienia to problem umiejętności językowych, w jąkaniu oprócz tych trudności pojawia się element fizjologiczny – napięcie mięśni oddechowych i fonacyjnych, które prowadzą dodatkowo do takich objawów jak blokowanie głosek ( zwłaszcza p,b,t,d,k,g), napiętych pauz czy bezgłosu. W bardziej zaawansowanych formach jąkania pojawiają się różne tiki lub grymasy twarzy bądź inne objawy wegetatywne takie jak czerwienienie się, pocenie, drżenie rąk itp. Stan emocjonalny zawsze wpływa na nasze wypowiedzi. Lęk, jaki towarzyszy dziecku jąkającemu się pogłębia objawy jąkania, podobnie jak reakcja otoczenia dziecka. Ten lęk rodzi się z kształtującej się stopniowo świadomości dziecka dotyczącej jego trudności w mówieniu. Podsumowując, jąkanie wczesnodziecięce jest kombinacją występujących w różnym nasileniu trudności doboru słów i konstrukcji zdaniowych (trudności semantyczno-syntaktyczne) oraz fizjologicznych (napięcie, skurcze mięśni, lęk itp.).

W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na fakt, że samo jąkanie może rozwijać się etapowo. Według Van Ripera pierwsza fazą jąkania są zwykle powtórzenia niemające jeszcze emocjonalnego znaczenia, nieuświadomione dziecku. W drugiej fazie przechodzą one w powtórzenia częstsze, zwykle już kończące się wydłużaniem dźwięku, ale nadal dziecko, chociaż skarży się, że nie potrafi czegoś powiedzieć, nie ma świadomości jąkania. Jeszcze zdarzają się okresy poprawy mówienia. W trzeciej fazie częstotliwość powtórzeń wyraźnie wzrasta. Pojawia się tremor, czyli drżenie szczelnie zamkniętych wiązadeł głosowych, warg, języka. Dziecko uświadamia sobie swoje trudności i przez to jest sfrustrowane. W walce z niepłynnością nabywa współruchów. W ostatniej fazie występuje tzw. „wtórne jąkanie”, które jest już zaburzeniem samoutrwalającym się, samonasilającym się bez okresów samoistnej poprawy. W tej fazie dominuje lęk przed mówieniem (logofobia) i unikanie mówienia, może rozwinąć się stan ogólnego niepokoju.

Analiza wymienionych faz jąkania czy też ich nieco odmiennych konfiguracji podawanych przez innych autorów pozwala zauważyć pewną prawidłowość- odkrycie przez dziecko faktu trudności z płynnym formułowaniem wypowiedzi nasila te trudności. Im bardziej dziecko stara się pokonać jąkanie tym ono bardziej się nasila z powodu wzrastającej w dziecku frustracji i lęku.

Z tej zależności wynika podstawowa przesłanka terapeutyczna – nie uświadamiajmy małemu dziecku jego niepłynności mówienia. Być może dzięki takiej postawie rodziców ( cóż swą wiedzę o świecie i o sobie dziecko czerpie od rodziców) unikniemy jąkania wtórnego, bądź nie utrwalimy dziecku jego niepłynności rozwojowej. Postulat ten rozwinęli dokładniej Quiros i Byrne:

Nie mów do dziecka: nie jąkaj się.

- Nie kieruj uwagi na jego sposób mówienia.

- Cierpliwie słuchaj, gdy dziecko się jąka.

- Nie mów za dziecko i nie odpowiadaj za nie na pytania.

- Nie polecaj dziecku, aby powtórzyło, mówiło wolniej, pomyślało zanim powie lub też wzięło większy oddech.

- Jeśli dziecko mówi szybko i chaotycznie, gdy jest podniecone, można powiedzieć uspokój się, mamy przecież dużo czasu.

- Nie wsłuchuj się uważnie w mowę dziecka, gdy ono się jąka.

- Jeśli dziecko ma dobry okres (to znaczy mówi płynnie), nakłaniaj je do mówienia jak najwięcej.

- Jeśli dziecko ma zły okres, zajmij je czynnościami manualnymi lub śpiewem, aby mówiło jak najmniej.

- Wzbudź w dziecku poczucie, że jest pod jakimś względem lepsze od innych.

- Nie należy pozwalać na ingerencję osób trzecich.

- Należy przestrzegać, aby dziecko prowadziło regularny tryb życia.

U podstaw tych porad leży pogląd W. Johnsona, że należy uczynić wszystko, aby dziecko nie uświadomiło sobie niepłynności i aby nie powstał u niego lęk przed mówieniem. W niektórych sytuacjach stosowanie się do tych porad może uchronić dziecko przed rozwojem jąkania. Jeśli okażą się one niewystarczające lub po prostu nie udało się do nich zastosować, konieczne staje się wdrożenie terapii.

Terapia jąkania jest czasochłonna, wieloaspektowa, kompleksowa. Nie redukuje problemu, ale pozwala jąkającemu się na upłynnienie mówienia. Jej efektywność jest zatem różnorodna i zależna od wielu czynników. Zdecydowanym priorytetem wydaje się być skuteczne zapobieganie, czyli nakreślona powyżej terapia pośrednia, niestety bardzo trudna dla rodziców, którzy sami przestraszeni problemem dziecka starają się mu pomóc zachowując się dokładnie przeciwnie do wspomnianych zaleceń. W momencie, gdy trafiają do logopedy dziecko jest już na pewnej drodze do utrwalenia się jąkania.

Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem powyższej tematyki odsyłam do lektury książki Zbigniewa Tarkowskiego „Jąkanie wczesnodziecięce”, które posłużyło mi za kompendium wiedzy z tego zakresu porządkując praktycznie poszerzane umiejętności i zostało przeze mnie wykorzystane do napisania tego krótkiego artykułu.

gora-lodowa-jakania2

Opracowała

mgr Edyta Kunicka

h-line07

mar 2

III edycja studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie organizuje w Nowej Dębie trzecią edycję studiów podyplomowych.

W roku szkolnym 2017/2018 (w semestrze zimowym) organizowane będę kierunki:

- oligofrenopedagogika

- pedagogika lecznicza

- tyflopedagogika

- autyzm

- pedagogika specjalna

oraz inne zawarte w katalogu uczelni

Koszt studiów: wynosi 3000zł za całość studiów.

Miejsce realizacji: Ćwiczenia odbywają się w Nowej Dębie, natomiast wykłady on – line.

Czas trwania: 3 semestry ( w tym jeden on – line), całość zrealizowana w ciągu jednego roku.

Osoba do kontaktu: Ewa Jaworska telefon 693 599 596

Szczegóły dostępne w katalogu o studiach podyplomowych uczelni.

Studenci mogą skorzystać z dopłat oferowanych przez Urzędy Pracy.

h-line071

lut 26

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 20.03.2018r. o godzinie 9.30.

TEMAT: Rozwiązywanie problemów wychowawczych

z praktycznego punktu widzenia pedagoga – metody, formy pomocy.

(warsztat szkoleniowy)

MIEJSCE spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

KOORDYNATOR spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

Z poważaniem

Ewa Monika Szczepan

dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

h-line07

sty 26

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie organizuje szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych w terminie 06-07 kwietnia 2018 r.

Piątek: 9.00 - 17.00

Sobota: 8.00- 16.00

Miejsce szkolenia: Nowa Dęba

Koszt dla jednego uczestnika to około 300 zł (w zależności od liczby uczestników szkolenia). Szczegóły zostaną uzgodnione z firma szkoleniową.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie.

Informujemy, że na chwilę obecną nie ma wolnych miejsc, osoby zainteresowane mogą wpisać się na listę rezerwową uczestników szkolenia w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie.

Kontakt telefoniczny : 15 846 28 45.

Serdecznie zapraszamy

h-line07

sty 26

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dot. prowadzenia mediacji w szkole. Propozycja szkolenia wynika ze zgłoszonych przez nauczycieli potrzeb doskonalenia w tym zakresie, a także z konieczności dokonania zapisu w statutach szkół dotyczących mediacji ( informacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 11.12.2012 http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/mediacje/przykladowe-zapisy-dotyczace-mediacji-w-statutach-szkol/)

OSOBA PROWADZĄCA: Agnieszka Pierzchała (certyfikowany mediator)

CEL: Przygotowanie nauczycieli do rozwiązywanie problemów i konfliktów w środowisku szkolnym, w szczególności z wykorzystaniem metod mediacji

TERMIN SZKOLENIA: 16.02.2018r. w godz. 9.00 – 13.00

MIEJSCE: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 (sala konferencyjna)

CENA: 100zł (formy płatności należy uzgodnić z osobą prowadzącą – informacja w sekretariacie Poradni)

Chętnych nauczycieli prosimy o kierowanie do sekretariatu zgłoszeń telefonicznie 15846 28 45.

Serdecznie zapraszamy

h-line07

sty 3

PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE dziękujemy Dyrektorom szkół i przeszkoli oraz nauczycielom i pedagogom szkolnym za udział w dniu 11.01.2018r. w V SPOTKANIU SIECI WSPÓŁPRACY i SAMODOSKONALENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH i NAUCZYCIELI POWIATU TARNOBRZESKIEGO .

Nasze szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Prelegentów za przedstawioną nam problematykę współpracy szkół i przedszkoli z sądem, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania i zgłaszane problemy:

- Pana Ziemowita Czecha - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

- Pani Anny Nowak Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Dyrektor i pracownicy

Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

h-line072

cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2017/2018 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.0